«Μια στρατηγική συνεργασία τριών χωρών που θέλουμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη, την ευμάρεια και τη συνεργασία»

97




ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

[σε εξέλιξη]



Ελληνική Δημοκρατία